Utveckling inom hållbarhet och digitalisering hos ett par små, tillverkande företag i Gävleborg

MIKA Gruppen har agerat som leverantör till Propell i Hudiksvall (ett samarbete mellan RISE, Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun) i två case i projektet "Ställom Go!". 

I det första caset önskade ett företag en bred översyn av hur de ska tänka, agera och investera för att skapa en mer hållbar verksamhet avseende ergonomi och automation inom montageavdelningen. MIKA Gruppens Karin Hansson och Bodil Nylander identifierade möjligheter för tekniska lösningar i aktuell lina, tog fram ett flertal organisatoriska förbättringsförslag samt hämtade in av offerter från ett par leverantörer av arbetsutrustning. Resultatet sammanställdes i rapporten "Hållbar montering".

I det andra caset hade ett annat företag identifierat ett behov av att kartlägga vilka kemikalier och metaller m.m. som är
förknippade med produktionen av företagets produkter. Syftet var att:
-säkerställa efterlevnad av gällande lagstiftning
-kunna ge korrekt information till kunder för att underlätta försäljning på en internationell marknad
-kunna fasa ut och ersätta miljöskadliga ämnen i
produktionen.

MIKA Gruppens Karin Hansson och Linda Rudbäck kontaktade aktuella leverantörer för att få information om använda kemikalier och metaller. Vi skapade vidare en översikt över vilka krav på spårbarhet av ämnen som ställs på en internationell europeisk marknad, där aktuella regelverk och databaser är exempelvis RoHS, REACH och SCIP-databasen. Slutligen tog vi fram en arbetsprocess för det fortsatta, kontinuerliga arbetet som företaget behöver bedriva. Resultatet sammanställdes i rapporten "Kartläggning av kemikalier".

Ställom Go! är ett delprojekt inom Region Gävleborgs satsning Vi ställer om och projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborg. Region Gävleborg är huvudaktör i projektet som sju företags- och innovationsfrämjande aktörer samverkar i för att gemensamt stärka företags omställningskapacitet. 

De deltagande företagen är ofta högt specialiserade med ett intresse av att ständigt utvecklas. De arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling för att ligga i framkant och vara konkurrenskraftiga på en internationell marknad bland annat genom nya digitala lösningar och ett strategiskt hållbarhetsarbete. 

Senast uppdaterad 20 december 2021