Vidareutveckling av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö hos en tillverkare av installationsgolv

Med kunder över hela världen och med lång erfarenhet är Bergvik Sweden ledande inom flexibla installationsgolv och -tak till datorhallar och ställverksutrymmen.

Bergvik har ett certifierat verksamhetssystem (ISO 9001 och 14001) sedan drygt tio år. Som steg 1 önskade de, med hjälp av Bodil Nylander på MIKA Gruppen, skapa framdrift i ledningssystemet och bygga ett starkt engagemang bland medarbetarna. Syftet var att hitta möjligheter till effektiviseringar och att arbeta proaktivt med miljöfrågor. Uppdraget inleddes med en grundlig processkartläggning, och utifrån den har följande hänt:

 • Ett engagemang hos medarbetarna har växt fram bl.a. genom att vi:
  a) hittade ett gemensamt språk för miljö- och kvalitetsarbetet
  b) ökade förståelsen för hur verksamhetens olika delprocesser beror av varandra för att skapa nöjda intressenter
  c) tog fram kvalitets- och miljömål för delprocesserna
 • Detta ledde till att medarbetarna såg värdet av manualer för sin process och efterfrågade dokumentation för ”sin” delprocess.
 • Medarbetare började efterfråga mätning av den egna delprocessen då man vill säkerställa bästa möjliga resultat.
 • Medarbetare har lyft möjligheter till utvecklingsprojekt som kan skapa viktig effektivisering av processerna.
 • Rutiner för hantering av miljöaspekter har fräschats upp.
 • Kanaler för intern kommunikation har satts upp för ökad transparens och engagemang.

Arbetet ovan fortgår.

Som steg 2 leder nu MIKA Gruppen arbetet med att utveckla företagets systematiska arbetsmiljöarbete i syfte att effektivisera och implementera det i verksamhetssystemet.

Senast uppdaterad 07 augusti 2023