Framdrift i ledningssystemet

Genom att arbeta med tydlighet och uppföljningar kan du som verksamhetsutövare känna dig trygg med att du gör ”rätt”. Du kan sedan lugnt fokusera på kärnverksamheten - och sova gott om natten.

Startup 593341 Smaller

För företagsledningen är det viktigt att styra och förbättra verksamhetens prestanda eftersom detta är en betydande fråga för intressenterna, t.ex. myndigheter, medarbetare och kunder. En gammal sanning är att "det som mäts och kontrolleras blir också gjort".

Läs vidare om några av de program för framdrift som MIKA Gruppen hjälper dig med:

Senast uppdaterad 06 november 2023

Slip Up 709045 1920 Small

Skydds- och miljörond

En sedan många år väletablerad och viktig aktivitet inom arbetsmiljöområdet är skyddsronden, som ska utföras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som grund för ett systematiskt miljöarbete och för att kunna uppfylla Miljöbalkens krav behöver man regelbundet kontrollera organisationens läge gällande miljöfrågorna. Detta kan göras i form av en miljörond. 

LÄS MER HÄR
People 3131802 1920 Small

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Många verksamheter har svårt att få till ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (ofta benämnt SAM). Det är synd, då det faktiskt inte behöver vara så svårt, och samtidigt är det så viktigt för medarbetarnas välmående och därmed för verksamhetens framgång. 

LÄS MER HÄR
Arbetsmiljöplan Small

Miljö- och arbetsmiljöplan

I en miljöplan visar du hur du ämnar uppfylla de mål och krav som byggherre/beställare har uppgett i sitt miljöprogram. Miljöplanen blir därför ett slags ledningssystem. 

Inom bygg- och anläggningsarbete krävs ofta en så kallad arbetsmiljöplan. Även i andra fall kan det vara bra att planera och samordna arbetsmiljön. 

LÄS MER HÄR
Pylon 503935 1920 Small

Egenkontrollprogram

Ett egenkontrollprogram är som ett mindre ledningssystem avseende miljöfrågorna. Alla anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter måste uppfylla kraven i egenkontrollförordningen. 

LÄS MER HÄR
Rockclimbing 2040824 Small

Lista över lagar

Att efterleva de lagar och förordningar som man berörs av är ett krav som ställs på dig som verksamhetsutövare. En genomarbetad lista över gällande författningar är första steget till säkrad lagefterlevnad. 

LÄS MER HÄR
Screwdrivers 1073515 1920 Small

Avvikelsehantering

Att rapportera, analysera och diskutera avvikelser med tillhörande förbättringsförslag är ett jättebra och viktigt moment för kvalitetsutveckling av verksamheten. 

LÄS MER HÄR
Magnifying Glass 4490044 1920 Small

Intern revision

Vid en internrevision tittar man på olika områden i verksamheten för att skapa en bra bild av hur väl processer och rutiner fungerar och var man har förbättringsmöjligheter. 

LÄS MER HÄR