Skydds- och miljörond

Slip Up 709045 1920 Small

En sedan många år väletablerad och viktig aktivitet inom arbetsmiljöområdet är skyddsronden, som ska utföras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. I och med att AFS 2001:1 kom har begreppet riskbedömning intensifierats, och mycket behöver idag riskbedömas i dokumenterad form (maskiner, kontorsarbete, verkstad, kemikalier, hemarbete, smittskydd, minderårigas arbete, organisatorisk och social arbetsmiljö etc.).

Parallellt ska hälsofrämjande åtgärder (”möjligheter”) identifieras och arbetas med. Syftet är att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö på jobbet. 

Som grund för ett systematiskt miljöarbete och för att kunna uppfylla Miljöbalkens krav behöver man regelbundet kontrollera organisationens läge gällande miljöfrågorna. Detta kan göras i form av en miljörond.

För att säkerställa att miljökrav hanteras och efterlevs i organisationen kan man genomföra regelbundna miljöronder, i likhet med skyddsronden för arbetsmiljöfrågorna. 

MIKA Gruppen hjälper er att hitta en anpassad rutin för miljöronder. Vi kan även delta i miljöronden tillsammans med arbetsgivare och arbetstagare, för att kartlägga var företagets risker, behov och möjligheter finns och därefter kunna genomföra förbättringar. 

MIKA Gruppen kan hjälpa er skapa en bra struktur för detta arbete. Vi kan även delta vid ronder/riskbedömningar dels som protokollförare, dels som en aktör som tittar på verksamheten med fräscha ögon för att minska risken för hemmablindhet. 

Kontakta MIKA Gruppen så diskuterar vi er situation. 

Senast uppdaterad 06 november 2023