Agenda 2030

Vi lever i en alltmer global värld. Samtidigt som det blir mer och mer viktigt att vara unik, så ökar även betydelsen av att vi alla på planeten fattar gemensamma beslut och strävar åt samma håll. Därför finns Agenda 2030, världens samlade agenda för att nå hållbarhet. 

Hands 4086542 1920 Small

Hållbarhet definieras enligt Brundtlandkommissionen som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Hur ska du som företagare verka för att vara en del av denna utveckling? MIKA Gruppen har metoderna. 

  • De Globala Målen - SDG (Sustainable Development Goals)

Ett hållbart företag säkerställer att det drar sitt strå till den önskade globala utvecklingen.

De Globala Målen utgör målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Målen sattes upp 2015 i syfte att vi år 2030 ska ha minskat ojämlikheter och orättvisor i världen, främjat fred och rättvisa, och löst klimatkrisen. Genom att alla i världen jobbar mot att nå dessa mål så ska världen bli en bättre plats för oss att leva på. Omvärldens intresse bara ökar för hur företagen jobbar med dessa frågor. Tillsammans med oss på MIKA Gruppen identifierar vi var ni är starka och var ni behöver jobba för att styra verksamheten mot målen.

I samarbete med vår partner Exceed Consulting erbjuder MIKA Gruppen också en plattformsbaserad e-utbildning om hållbarhet och De Globala Målen. Kontakta oss för mer information.

  • Organisationers samhällsansvar ISO 26000

Ett hållbart företag tänker inte enbart på sin egen situation, utan tar även ansvar för hur företaget påverkar det omgivande samhället, såväl lokalt och regionalt som globalt!

Det har länge talats om CSR, Corporate Social Responsibility. Begreppet har syftat till att organisationer ska ta ett socialt ansvar utanför sin egen organisation, men en brist har varit att definitionen inte har omfattat de ekonomiska frågorna. Nu pratar man därför alltmer om ”hållbarhet” och ”organisationers samhällsansvar” där de tre områdena ekonomi, ekologi och sociala frågor integreras. Under 2021 har den vägledande standarden ISO 26000 kommit i en uppdaterad utgåva, och standarden kallas nu för Organisationers samhällsansvar. De globala målen (SDG, Sustainable Development Goals) är inkluderade.

MIKA Gruppen hjälper er att maximera ert bidrag till att Agenda 2030 uppfylls, genom ISO 26000-standarden och egendeklarationen. Vår certifierade ”Impact Auditor" verifierar er egendeklaration som kan användas som en hållbarhetsrapport vid t.ex. upphandlingar. (OBS: Man kan ännu inte certifiera sig mot ISO 26000-standarden.)

 

  • Sveriges miljökvalitetsmål

Ett hållbart, svenskt företag säkerställer att det drar sitt strå till den önskade utvecklingen i Sverige.  

Sveriges uppsatta 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som vårt gemensamma miljöarbete ska leda till innan år 2030. Idag är bara 1 mål uppnått trots att arbetet har pågått under många år, så det finns mycket kvar att göra.

Omvärldens intresse bara ökar för hur företagen jobbar med dessa frågor. Tillsammans med oss på MIKA Gruppen identifierar vi var ni är starka och var ni behöver jobba för att styra verksamheten mot målen.

  • Cirkulär ekonomi

Hållbarhet kräver inte att vi ska sluta konsumera, däremot behöver vi konsumera hållbart. Därför behöver alla verka för skapandet av en cirkulär ekonomi.

Att minska uttaget av jungfruliga resurser för att i stället cirkulera det som redan finns i systemet är en viktig byggsten i hållbarhetsarbetet. Det cirkulära tänket ska genomsyra allt från konstruktion via produktion till kvittblivning. Vi går igenom era processer och ser var och hur ni kan öka cirkulariteten i er verksamhet.

 

Senast uppdaterad 30 november 2021