Dokumentation

Behovet av strukturerad och korrekt dokumenterad internkommunikation ökar i takt med att verksamheten utvecklas. Om detta inte tillgodoses ökar risken för att det skapas egna tolkningar och subkulturer som i sin tur kan bli krävande att komma till rätta med.

Document 428335 1920 Small

MIKA Gruppen hjälper er att ta fram dokument såsom:

  • Processbeskrivningar, verksamhetsrutiner och nödlägesrutiner

En hållbar verksamhet har enkla och tydliga rutiner dokumenterade för relevanta aktiviteter, så att aktiviteterna kan utföras på ett planerat sätt för planerade resultat!

MIKA Gruppen hjälper er ta fram vad som kan vara lämpligt att dokumentera. Ni själva vet förstås allra bäst hur rutinen ska se ut, men ofta sitter vi med och leder processen till att komma fram till en hyfsat kort, klart formulerad rutinbeskrivning. Vi tar också fram rutiner för potentiella nödlägen så att alla är förberedda på hur man ska agera om olyckan är framme. Med en processkartläggning som grund blir det extra tydligt var verksamheten har kritiska moment. Den lägger därmed grundsynen för vad verksamheten har möjlighet att utveckla och hur man kan förbättra arbetssätten ur ett kund- och intressentperspektiv.

  • Personalhandbok 

I det hållbara företaget känner sig medarbetarna välinformerade och trygga med vad som gäller på arbetsplatsen!

Något som minskar oro och sparar tid för såväl ledning som medarbetare, är att samla personalens standardfrågor om tidrapportering, semesterledighet, sjukanmälan, resor etc. i en personalhandbok. Här är det också lämpligt att presentera företaget med de riktlinjer och värderingar som ska råda. Företagets kultur blir då transparent och implementerbar. Personalhandboken är också ett utmärkt stöd under introduktionen av nyanställda. MIKA Gruppen stöttar er både under framtagande och utveckling av handboken.

  • Kemikalieförteckning/-lista, Riskbedömning kemikalier

I en hållbar verksamhet har man koll på de kemikalier man använder så att medarbetare och miljö skyddas!

Med en bra kemikalieförteckning uppfyller du lagens krav samtidigt som du får en sammanställning över vilka kemikalier du har, vilka mängder du använder, hur du förvarar dem, dess farlighet och att de har rätt märkning. Som så mycket annat ska även s.k. kemiska riskkällor även riskbedömas. Förutom sedvanliga kemikalier tillkommer här även riskkällor som dieselavgaser, svetsrök och hetvatten. MIKA Gruppen hjälper dig att upprätta din förteckning och riskbedömning på en lämplig nivå som också tillgodoser lagkraven.

  • Dokument för intern kontroll

En väldokumenterad intern kontroll är grundläggande i en hållbar verksamhet då du får god styrning på verksamheten och kan frigöra kraft åt kreativa sysslor!

Läs mer om intern kontroll här.

Senast uppdaterad 30 november 2021