Kartläggning

Det finns sju principer för en framgångsrik och hållbar verksamhet. Flera av dem faller in under kapitlet kartläggning, nämligen:

  • Basera beslut på fakta
  • Få alla i organisationen att medverka
  • Arbeta med processer
  • Ha kundfokus
  • Hantera relationer med intressenter
Checklist 2277701 1920 Small

För att verka utifrån ovanstående principer finns det några etablerade metoder som även du kan tillämpa, och MIKA Gruppen hjälper dig att komma igång med det löpande arbetet för att driva dessa frågor systematiskt.

För att utvärdera nuläget och se vad som behöver göras för att på bästa sätt nå ert önskade mål så ger MIKA Gruppens nulägesanalyser värdefull information.

  • Processkartläggning och Organisationsstruktur

En bra, avskalad processkarta, en tydlig organisationsstruktur och väldefinierade befattningsbeskrivningar lägger grunden för att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete korrekt och effektivt – då minskar kvalitetsbristkostnaderna och du ger förutsättningar för en hållbar arbetsplats!

Det är logiskt att önska att varje medarbetare i organisationen verkar på rätt plats, vid rätt tillfälle, med rätt uppgifter. Med begripliga beskrivningar kring detta kommer resurser att nyttjas på bästa sätt. Även den enskilda medarbetaren mår bra då den har tydliga direktiv för hur denne ska ”lyckas på jobbet”. Allt börjar med en processkartläggning där vi identifierar flöden för det önskade resultatet parallellt med de flaskhalsar - stuprör - blödande sår som medför ineffektivitet och oönskade kostnader.

  • Medarbetarundersökning

Vi tillbringar ofta mer än hälften av vår vakna tid på jobbet. Att trivas på jobbet blir därför en avgörande faktor för såväl den hållbara individen som för den hållbara organisationen!

Ett hållbart företag arbetar ständigt för att bli bättre, både gällande produktivitet och som en god arbetsplats betraktat. Information från systematiska medarbetarundersökningar är viktig för faktabaserade beslut som stadigt leder organisationen mot vision och måluppfyllelse. Men i slutändan är ofta själva undersökningen inte det allra viktigaste. Snarare kan man få de mest givande insikterna i den efterföljande diskussionen kring ledarskap, samarbete, kundkrav, stress m.m. som ni redan från början bör planera för, i syfte att alla tillsammans ska göra det bästa av situationen.

På så sätt utvecklas medarbetarnöjdheten parallellt med lönsamheten, samtidigt som man uppfyller lagkravet om att systematiskt undersöka den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. 

https://www.enkatfabriken.se/artikel/gor-en-medarbetarundersokning-i-6-steg/

https://www.wiseconsulting.se/insikter/medarbetarundersokning-bra-eller-daligt/

  • Kundundersökning

Med utgångspunkt i kundernas behov och önskemål kan du optimera och driva verksamheten med bästa möjliga förutsättningar. 

Nöjda kunder är som bekant en av de mest betydande faktorerna i vilket företag som helst. I hållbara företag har man mycket god kännedom om kundens uttalade och outtalade krav och behov. Man vill gärna överträffa kundens förväntningar och man ser kanske kunden mer som en samarbetspartner. Kundundersökningar i sig stärker kundens bild av företaget, eftersom det är ett bevis på att ni tar era kunder på allvar. 

Men är man inte trött på att svara på såna där kundundersökning? Nja, de flesta har inget emot att lägga en kortare stund på att svara - så länge som frågorna är relevanta och personliga, och så länge som man känner att frågeställaren verkligen lyssnar och agerar på det man svarar.

Tillsammans med er så utformar och genomför MIKA Gruppen er kundundersökning, antingen via telefonintervjuer eller formulär via post/digitalt. Frågorna kan röra allt från upplevelsen av tidigare köp till framtida utvecklingsmöjligheter av samarbetet.

  • Leverantörsbedömning

Ett led i att leva upp till din kunds krav är att säkerställa att dina leverantörer ger dig det du behöver, när du behöver det! En dokumenterad leverantörsbedömning ger dig ett bra stöd.

Leverantörsbedömning är en stor och viktig del i det kontinuerliga utvecklings- och förbättringsarbetet. För att säkerställa att dina leverantörer hjälper dig och din kund att bli mer hållbar behöver du formulera krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. MIKA Gruppen hjälper dig att formulera och kommunicera kraven som sedan på olika sätt drivs igenom i din leverantörskedja för bästa leverans av produkter och tjänster. Aktiviteten förtydligar och kommunicerar samtidigt var ditt företag står i hållbarhetsfrågan.

  • Nulägesanalys/GAP-analys

Med en väl genomtänkt analys över nuläge jämfört med önskat läge ökar era chanser mångfalt att uppnå de hållbarhetsambitioner ni har för verksamheten!

För att ta sig från A till B behöver vi känna till såväl A som B – samt vägen däremellan. Vi börjar därför med att kartlägga verksamheten för att klargöra nuläget rörande kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor för att se i vilken utsträckning ni redan nu arbetar i enlighet med lagar, intressentkrav och utvecklingsmål. Vi jämför er självbild med verkligheten, och definierar sedan den nivå ni vill uppnå. Utifrån denna gap-analys sätter vi upp nödvändiga, relevanta aktiviteter för att på ett naturligt sätt integrera hållbarhet i er verksamhet.

Senast uppdaterad 30 november 2021