MIKA Gruppens lösningar

MIKA Gruppen erbjuder lösningar inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö så att våra kunder kan bedriva ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Vi vänder oss till såväl större som mindre organisationer inom vitt skilda branscher. Eftersom vi kan hållbarhet och ni kan er verksamhet så blir vi starka tillsammans. 

Med nedanstående lösningar stöttar vi er i era utmaningar, skapar framdrift och gör er vardag enklare:

ISO 14001 - ledningssystem för miljö

ISO 45001 - ledningssystem för arbetsmiljö

ISO 22000 - ledningssystem för livsmedelssäkerhet

ISO 26000 - standard för organisationers samhällsansvar

Intern revision

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Skyddsrond och  arbetsmiljökommitté

Miljörond

Egenkontrollprogram

Miljöplan

Arbetsmiljöplan

Avvikelsehantering

Laglista och lagkrav

Kemikalieförteckning

Riskbedömning av kemiska arbetsmiljörisker

Extern revision / myndighetsbesök / kundaudit / kundrevision

Ledningens genomgång / Ledningsmöten

Vision, strategi, policy

Väsentlighetsanalys

Kvalitetsbrister, avvikelsehantering, reklamationer

Mål, indikatorer, nyckeltal, prestanda

Processkartläggning, verksamhetsrutiner, nödlägesrutiner

Personalhandbok

Medarbetarundersökning

Kundundersökning

Leverantörsbedömning

Nulägesanalys (GAP-analys)

Agenda 2030 och De Globala Målen

Sveriges miljömål

Cirkulär ekonomi

Livscykelanalys (LCA)

HSEQ / KMA på timme

Strategiskt hållbarhetsstöd

Kickstart hållbarhet

Utbildning, föreläsning och inspiration

Senast uppdaterad 06 november 2023