Bygga ledningssystem

Ett ledningssystem är en uppsättning verktyg som stöttar organisationens ledning att systematiskt planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Systemet kan uppfylla alla eller delar av de krav som specificeras i ISO-standarderna 9001, 14001, 45001 m.fl. Vi hjälper dig att hitta rätt nivå!

Genom att styra verksamheten med ett bra ledningssystem tillgodoser ni krav från intressenter, såsom myndigheter, kunder, medarbetare och uppväxande generationer, samtidigt som ni bygger hållbarhet i företaget. 

Arrows 2023449 Small

MIKA Gruppen har lång erfarenhet av införande och drift av certifierbara/certifierade och integrerade ledningssystem enligt de ”stora” standarderna för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001). Vi har stor vana av att arbeta med små och medelstora företag inom vitt skilda branscher.   

Grundmetodiken för många ledningssystem är den så kallade PDCA-cykeln:
1. Plan
2. Do
3. Check
4. Act
Man börjar med det ofta rätt omfattande momentet att planera sina aktiviteter och processer. Därefter utför man verksamheten enligt uppsatta rutiner, varpå man kontrollerar och analyserar resultatet. Utifrån dessa erfarenheter så agerar man, som sista steg i cykeln, för nödvändiga förändringar. Sen börjar man om från Steg 1. 

Verktygen som vi nämnde ovan utgörs av exempelvis nuläges- och väsentlighetsanalyser, processkartläggning, identifiering av krav/aspekter/faror, formulering av policys och mål, fördelning av ansvar, dokumentation av rutiner, kommunikation, utbildning, hantering av avvikelser samt uppföljning genom mätningar och andra kontroller.

I lagar som Systematiskt arbetsmiljöarbete och Egenkontrollförordningen, eller i valfria ISO-standarder som ISO 9001 för kvalitet, specificeras vad som förväntas av organisationen på ett övergripande plan. Detaljerna bestäms sedan utifrån den aktuella organisationen.

Flera ledningssystem kan ofta integreras till ett enda verksamhetssystem. Man kan skapa ett enklare system eller ett mer avancerat som i en del fall kan certifieras av ett ackrediterat företag.  

Genom dessa strukturer skapas ordning och reda, något som ofta är affärskritiskt. Genom att styra verksamheten med ett bra ledningssystem tillgodoser ni krav från intressenter, såsom myndigheter, kunder, medarbetare och uppväxande generationer, samtidigt som ni bygger hållbarhet i företaget. 

För många verkar detta komplext men det handlar egentligen bara om att utveckla en välsmord verksamhet där ledningen har kontroll över saker som företagsutvecklingen generellt, lagstiftning, den egna påverkan på miljön, kundnöjdheten och medarbetarnas välmående.  

En extern revision innebär i det här fallet att en oberoende, ackrediterad tredje part granskar ledningssystemet för att säkerställa efterlevnad av standardens krav. Om kraven uppfylls erhålls ett certifikat. Den externa revisionen är ofta en stor tillgång för företaget, och MIKA Gruppen har god kontakt med flera ackrediterade revisionsbolag. Vill man av kostnadsskäl eller andra anledningar inte certifiera sig så kan man förstås ändå jobba i enlighet med standardens krav, och då får den interna revisionen en mycket viktig roll för att driva arbetet framåt.  

Du kan din specifika verksamhet, vi kan ledningssystem – tillsammans blir vi ett bra team!

Läs mer om hur MIKA Gruppen jobbar med de olika ISO-standarderna för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) arbetsmiljö (ISO 45001) och organisationers samhällsansvar ISO 26000 för ett strukturerat hållbarhetsarbete hos sina kunder.

Kontakta oss gärna om du funderar över något.

Senast uppdaterad 06 november 2023